De fiscus en de winst bij verkoop op uw onroerend goed

De fiscus en de winst bij verkoop op uw onroerend goed


Beleggen, een bijzondere kennis is vereist om de optimale winsten te halen uit beleggingen van aandelen, obligaties, enz.
Dus beleg maar veilig in onroerend goed !?

Zeker de laatste tientallen jaren zitten de prijzen van het vastgoed in de lift.
Misschien dat velen het nu het moment vinden om terug te verkopen… en de genieten van meer liquiditeiten?

Zorg dat u voor u verkoopt , zeker bent of de meerwaarde bij verkoop al of niet belast zal worden …

U verkoopt Uw grond:

U dient alleszins eerst te kijken naar de tijd die er is verlopen tussen de datum van de authentieke aankoopakte en de vooropgestelde verkoopdatum.

Is er minder dan 5 jaar verlopen tussen de aankoop en verkoop, dan betaalt U 33% belasting op de meerwaarde, vermeerderd met de gemeentebelasting,

Is er meer dan 5 jaar, maar minder dan 8 jaar verlopen, dan betaalt U 16.5 % op de meerwaarde, ook vermeerderd met de gemeentebelasting.

Is de grond als meer dan 8 jaar in Uw bezit dan is er principieel geen belasting verschuldigd.

De bovenvermelde termijnen zijn dag per dag te berekenen, dus 1 dagje later of te vroeg kan enorme gevolgen hebben !


U verkoopt een gebouw:

Ook hier is het van belang om te kijken naar de tijd die verlopen is tussen de authentieke aankoopdatum en de vooropgestelde verkoopdatum.

Is er minder dan 5 jaar verlopen, dan betaalt U 16.5 % op de meerwaarde, vanzelfsprekend ook te verhogen met de gemeentebelasting.

Is het gebouw reeds meer dan 5 jaar in Uw bezit, betaalt U in principe geen belasting.

Opmerking :
• als het de verkoop van Uw EIGEN WONING betreft, is deze meerwaarde steeds vrij van belasting mits je gedurende minstens 6 maanden in de laatste 12 maanden voor verkoop het goed ook effectief bewoond hebt.
• Als U een gebouw optrekt op een grond binnen de 5 jaar na aankoop van deze grond, en de totaliteit verkoopt binnen de 5 jaar na ingebruikname, gelden de termijnen van verkoop van gronden (zie hierboven)
• Als U het onroerend goed via erfenis of testament hebt verworven, is er geen sprake van belastbaarheid. Maar als dit binnen de 2 jaar na erfenis gebeurd en je verkoop aan een hogere prijs dan deze in de nalatenschap aangegeven, dan zijn bijkomende successierechten verschuldigd.
• Als U het onroerend goed via schenking hebt verworven gelden opnieuw afzonderlijke termijnen inzake belastbaarheid.

 

 


Meerwaarde: waarop betaalt U de vernoemde belasting ?

U betaalt de belasting op de volgende basis :
Het positieve verschil tussen de nettoverkoopwaarde en de forfaitair verhoogde aankoopwaarde.
Nettoverkoopwaarde ?
Uw verkoopwaarde verminderd met de verkoopkosten (bijv. ereloon vastgoedmakelaar, kosten voor publiciteit,…)

Forfaitair verhoogde aankoopwaarde ?
Uw aankoopprijs die je mag verhogen met 25% aankoopkosten EN een verhoging van 5% per volledig jaar dat er verlopen is tussen aan- en verkoopdatum.
Eventuele verbouwingen uitgevoerd door een geregistreerde aannemer , die U hebt uitgevoerd, kan U ook nog verrekenen.


Eventueel uitzonderlijke aanslag ?
Indien de fiscus oordeelt en bewijst dat U deze winst(en) niet hebt gemaakt in normaal beheer van uw privé-patrimonium kan hij een hogere taxatie trachten toe te passen.

Laat u professioneel informeren !


Het Antress team
Sebastien Van de Looverbosch & Dirk Peeters


Dit is een uitgave van Antress vastgoed bv – verantwoordelijke uitgever Dirk Peeters
De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar nieuwsbrief opgenomen informatie waarvoor ze echter
niet aansprakelijk kan gesteld worden. – e-mail: dirk@antress.be